Põhikiri

MTÜ Kihnu Maalamba Selts
PÕHIKIRI

Kinnitatud 04.11.2021 sõlmitud asutamislepinguga
1.ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Kihnu Maalamba Selts (edaspidi: Selts)
on vabatahtlikkuse alusel kihnu maalambaid kasvatavaid, säilitavaid ja arengut
toetavate isikute ühendus, mis tegutseb avalikes ja kogukonna huvides.
1.2. Seltsi tegevuspiirkond Eesti Vabariik
1.3. Seltsi asukoht on Kesk tee 6 Ardu alevik Kose vald 75001 Harjumaa, Eesti
Vabariik
1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast
põhikirjast ja vabaühenduste heast tavast.

 1. SELTSI EESMÄRK JA ÜLESANDED
  2.1. Seltsi tegevuse peamiseks eesmärgiks on kihnu maalamba kui põlistõu aretamise,
  säilitamise ja kasvatamise populariseerimine
  2.2. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on Seltsi ülesanded:
  2.2.1. ühendada erinevate elualade inimesi, kes soovivad kaasa aidata kihnu
  maalamba säilitamisele ja kasvatamisele;
  2.2.2. selgitada kihnu maalamba tähendust ja tähtsust avalikkusele ;
  2.2.3. seista kihnu maalamba puhasaretuse eest, korraldades tõuaretusseadusega
  reguleeritavat tegevust tõuaretusühingu kaudu;
  2.2.4. populariseerida lambakasvatussaaduseid ja tutvustada saaduste traditsioonilisi
  käitlemisviise;
  2.2.5. tutvustada põlistõule omaseid traditsioonilisi pidamisviise;
  2.2.6. rahaliste ja muude vahendite hankimine seltsi eesmärgiliste tegevuste täitmiseks
  ja vahendamiseks kihnu maalamba kasvatajatele;
  2.2.8. igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja
  organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.
  . 3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD
  3.1. Seltsi asutaja liikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
  3.2. Peale asutajaliikmete võib Seltsi liikmeks olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes
  soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Seltsi
  juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjalikku taasesitamist võimaldava
  avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja ja tasuma Seltsi üldkoosoleku poolt
  kinnitatud liikmemaksu.
  3.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.
  . 4. SELTSIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA
  KORD
  4.1. Seltsist väljaastumiseks esitab Seltsi liige juhatusele kirjalikku taasesitamist
  võimaldavas vormis avalduse.
  Seltsi liige loetakse välja astunuks avalduse esitamisele järgnevast päevast, kui
  avalduses ei ole märgitud hilisemat aega.
  4.2. Juhatuse otsusel võib Seltsi liikme seltsist välja arvata kui ta:
  4.2.1. pole mõjuva põhjuseta majandusaasta lõpuks tasunud sellele eelneva
  aasta liikmemaksu;
  4.2.2. on korduvalt rikkunud Seltsi põhikirja;
  4.2.3. on olulisel määral kahjustanud Seltsi mainet;
  4.2.4. on esitanud Seltsi liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
  4.3. Seltsi liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma väljaarvamise küsimuse
  arutamisel sõnaõigusega.
  Koosoleku aeg tuleb talle teatavaks teha vähemalt seitse (7) päeva enne selle
  toimumist kirjalikult või e-postiga.
  Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 2/3 juhatuse liikmetest.
  4.4. Seltsist väljaastunud või väljaarvatud liige on kohustatud likvideerima oma
  võlgnevused Seltsi ees.
  . 5. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  5.1. Seltsi liikmel on õigus:
  5.1.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
  5.1.2. olla valitud Seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
  5.1.3. osaleda Seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
  5.1.4. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta;
  5.1.5. teha ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
  5.2. Seltsi liige on kohustatud:
  5.2.1. hoidma ja kaitsma Seltsi nime ja mainet;
  5.2.2. täitma Seltsi põhikirja ja Seltsi üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
  5.2.3. tasuma Seltsi liikmemaksu määratud tähtajaks;
  5.2.4. teatama Seltsi juhatusele arvestuse pidamiseks ja info edastamiseks oma
  kontaktandmed ja kontaktandmete muutumisel teavitama juhatust sellest ühe (1) kuu
  jooksul alates kontaktandmete muutumisest;
  5.2.5. heastama Seltsi varale tekitatud kahju;
  5.2.6. võtma osa Seltsi tegevusest.
  . 6. ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS
  6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal Seltsi liikmel on üldkoosolekul
  üks hääl.
  6.2. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses sätestatule:
  6.2.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  6.2.2. revisjoni või audiitorkontrolli määramine ning selle teostajate valimine ja
  tagasikutsumine,
  6.2.3. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtaja määramine;
  6.2.4. Kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omandamise, võõrandamise ja
  asjaõigusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud
  tehinguteks;
  6.2.5. nõusoleku andmine kulutuse või laenude võtmiseks, mille väärtus on 10000
  (kümme tuhat) eurot ja rohkem.
  6.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Seltsi
  teiste organite pädevusse.
  . 7. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE
  7.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
  7.1.1. aastaaruande kinnitamiseks;
  7.1.2. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi
  liikmetest;
  7.1.3. muudel juhtudel, kui see on Seltsi huvides vajalik.
  7.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt seitse (7) päeva enne
  selle toimumise päeva avaliku teate Seltsi kodulehel ja Seltsi sotsiaalmeedia kanalites,
  milles on näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord või saadab igale
  Seltsi liikmele vähemalt seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise
  teate e-postiga. Seltsi liikmel on õigus kolme päeva jooksul teate kättesaamisest
  lisada päevakorda täiendavaid punkte.
  7.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 51% Seltsi
  liikmetest või nende esindajatest. Üks isik võib korraga olla kuni kahe Seltsi liikme
  volitatud esindaja. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
  üldkoosolekul osalenutest või nende esindajatest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub
  vähem kui 51% seltsi liikmetest, kutsub juhatus kõige varem nädala ja kõige hiljem
  kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Teistkordselt
  kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul
  esindatud liikmete arvust.
  7.4. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete
  häältest.
  7.5. Seltsi põhikirja muutmiseks ja seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik
  üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.
  . 8. JUHATUS
  8.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus. Juhatuses on vähemalt kolm
  (3) liiget. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.
  8.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.
  8.3. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige.
  8.4. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolthäälteenamusega, kui
  põhikiri ei sätesta teisiti.
  Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.
  9 9. . SELTSI MAJANDUSTEGEVUS JA SELTSI VARA
  10.1. Selts peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras
  makse.
  10.2. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
  10.3. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
  10.3.1 liikmemaksudest;
  10.3.2 sihtotstarbelistest eraldistest;
  10.3.3 seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest ja
  ürituste korraldamisest saadud tulust;
  10.3.4 riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast;
  10.3.5 kodu- ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest
  annetustest, sponsorlusest ning muudest seadusega lubatud laekumistest.
 2. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
  11.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
  korras.
  11.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
  11.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
  allesjäänud vara sarnase
  eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele
  isikule.